Print: 1.

1292 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
4. A Athair nua neamhda sa $
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
7. A Bhanbha is truagh do chor $
8. A bhean chridhe chompanta $
9. A bhean da dtugussa gradh
11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
12. A bhean fuair an falachan $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
14. A bhean ga bhfuil crodh $
15. A bhean lan do sduaim $
16. A bhean na dtri mbo $
17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
18. A bhean na lurgan luime $
19. A bhean og, on a bhean og $
20. A bheith i mbrataibh (al. ‘mbeartaibh’) loma $
21. A bhraige ta i dTor London $
22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
24. A chailleach na foraire $
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
30. A cholann chugat an bas $
31. A cholann do-chim gan cheann $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
33. A chompain cuimhnigh mise $
34. A chompain seachoin sinne $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
39. A chroch De deana mo leigheas $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
47. A dhoruis crin a’ disgan $
48. A dhuin thios ata it éanar $
49. A dhuine chaitheas corp De $
50. A dhuine chollas go saimh $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
55. A dhuine labhras an laoidh $
60. A fhir benas clocc na trath•
61. A fhir chroidhe charaimse $
62. A fhir do-ni an t-ead $
63. A fhir eadmhair ‘ga mbi bean $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
70. A fhir na heagna d’iarraidh $
71. A fhir na suidh ar in sith $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
91. A leine mhic Diarmada $
92. A lucht chumas breag san dan $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
99. A Mharta ceanglam connradh $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
103. A mhic gur meala t’arma $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
108. A Mhuire ag so me chugat $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
116. A ogain on a ogain $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
120. A shagart na haonphoige $ [al. na hamhsóige] $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
122. A shaoghail on a shaoghail $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
125. A Shionainn Bhriain Bhoroimhe $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
127. A Shlaine inghean Fhlannagain $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
135. A theachtaire theid budh dheas $
137. A theachtaire thig on Roimh $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
146. A-nois diolaim deachmhadh De $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
150. A-nois molfam MagUidhir $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
153. A-nois trath in charadraidh $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
158. Ach a Dhaoil ! $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
170. Ag so chugad a Chormaic $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
172. Aghaidh gach droichsgeil a-mach $
174. Aigneadh m’fhir chomtha chridhe
175. Ailim an triur $
176. Ailim bairc mbraenaig $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
191. Aithne charad clairseach Bhriain $
192. Aithne dhamh deireadh mo leaptha 1q •
194. Aithreach damh mo dhiochoisge $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
205. An ceim-si ad choinne a Chuirp De $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
214. An gcluine me a mhacaoimh mna $
215. An gcluine me a mhic Daire $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
226. An tu m’aithne, a fhalluing donn? $
227. An tu thainig go Tadhg Dall $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
233. Annamh ri ag roinn tighearnais $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
236. Aoibhinn beith i mBinn Eadair, firbhinn bheith $
237. Aoibhinn duit a dhuine bhoicht $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
259. As fein braittear (an) companach $
260. Ata amhghar fa na mnaibh [al. Ata adhbhar... $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
265. Ata fleasgach ar mo thi
266. Ata gradh nach admhuim orm $
267. Ata sinn ar slighidh $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
274. Atam ionchora re hAodh $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
282. Baoghal di la an Breitheamhnuis $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
285. Beag gach peannaid go bas De $
286. Beag linn ar mbeannacht don mbas (or ‘liom’) $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
291. Beag nach tainig mo thearma $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
317. Beannaigh an long-sa a Chriosd chaidh $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
319. Beannuighthe na boicht $
320. Bearad breith na himreasna $
321. Bearradh geoin $
322. Beart chais cogadh tighearna $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
333. Bi fum a Mhic Dhe ar mo mhuin $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
337. Binn labhras leabhar Muire
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
340. Blath an mhachuire Muire $
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
348. Breagach sin a bhean $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
355. Briseadh riaghla romholta $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
368. Buaine na beatha bas De $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
374. Buime na heigsi Art Og $
375. Buime trir mathair Mhic De $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
379. Ca sioth don cheol do chuala $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
386. Caithfead urchar leat a Thaidhg 1q $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
390. Cara agus easgara in fhearg $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
392. Cara na heigni Iosa $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
408. Ceathrar do bhi ar uaigh an fhir $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
416. Ceithre croinn croch De $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
463. Cia thu fein a mhacaoimh mna? $
464. Ciallach duine fior uasal $
465. Ciamhair craidhte in croidhe-se $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
468. Cian o nach bhfaca an bhuidhin
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
485. Cionnas sin, a fhir na mbreag? $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
490. Cleamhnas cairdeas Inse Gall 2qq
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
505. Coir failte re fer do sgeil $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
522. Corrach do chodlas a-reir $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
547. Cread i an long-sa ar Loch Inse? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
554. Cridhe lan do smuaintighthibh $
555. Cridhe so da ghoid uainne $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
563. Cuairt gun te nach slan $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
566. Cuig cais as mho re Moire $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
587. Cumthach labhras an lonsa $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
602. Da mbeth fear d’aicme eile $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
610. Da shleigh ag Murchadh mac Fhloinn•
612. Da urradh i n-iath Eireann $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
623. Dana an turas trialltar sonn $
624. Daoine saora siol Colla $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
626. Dar liom is galar e in gradh $
629. Deacair aighneas earca riogh $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
657. Deanam fan moine so soir $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
699. Diol molta maor tighearna $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
719. Dlighidh coire cnaimh $
721. Dlighidh iasacht a iodhlacudh $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
735. Do bhearam seal re saobhnos $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
743. Do charas crios mo charad $
744. Do charas tar aon an Deirdre deaghgnuiseach•
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
749. Do chodail ar bhfear faire $
750. Do chonnaic me aislingthe $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
754. Do chuala fein fada o shoin $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
756. Do chuamair-ne ar creich •
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
784. Do nithear lionta don lion
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
787. Do roinneadh righe Connacht $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
811. Duanaire na sracaire $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
822. Each gan aradhain an fhearg $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
830. Easga an oinigh san aird toir $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
854. Eistidh a lucht an tighese
855. Eistidh re Conall calma $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
869. Fada an raithei-se romhainn $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
873. Fada ataim gan bogha $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
879. Fada cuirthear clu deise $
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
883. Fada dhomh an laighese $
886. Fada go tuighim mo theach $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
892. Fada leam an la a-marach $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
903. Fada re huaisle clann Chein $
908. Fada theid teisd Roghallach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
919. Feach do dheireadh a dhuine $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
923. Feadha in oghaim aithnidh damh $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
932. Filidh Eireann go haointeach $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
946. Fogas orchra don eigse $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
971. Fuar leam longphort mo charad $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
997. Fuirigh go foill a Eire $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1003. Gabh a mhic mo mhunadh-sa $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1012. Gabh mo chomhairle re n-eag [al. Glac mo the
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1077. Goirt a-nocht deireadh mo sgeal $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1088. I mbrat an bhrollaigh gil-si $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1102. Innis duinn a chrupan
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1115. Iomdha fear suirghe ag San Mairghreag $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1128. Iongnadh [eachtra?] is me ar ndeaghailt •
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1136. Ionmhain maol da [mel?] an sgian
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1154. Is follus a mhic Daire $
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1159. Is mairg dan galar an gradh $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1161. Is mairg leimeas thar a each
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1164. Is romhaith mo leaghasa
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1224. Lughaidh Tadhg is Torna $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1244. Mairg bean nach bi ag aonshagart
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1248. Mairg chaomhnas a cholann $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1251. Mairg damh dan seisi an saoghal $
1252. Mairg damhsa do dhealaigh rut $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1260. Mairg dhiultas comhairle choir
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1263. Mairg do bheir gradh leatromach $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1266. Mairg do chuirfeadh geall a mnaoi
1267. Mairg do dhuine mairg do neoch
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1271. Mairg do ni uaill as oige $
1272. Mairg duine bhios antuigseach $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1299. Maith an companach an dan $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1307. Maith ataoi ann sin a Neill
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1324. Malairt o bhfuilim dearach $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1345. Meanmach m’aislinn i gCraig Leith $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1376. Mo bheannacht leat a sgribhinn •
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1390. Mo thruaighe mar ta Eire $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1410. Mor an lean-sa ar aicme Ile $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1414. Mor antrom inse Banbha
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1419. Mor do gheallsam uain $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1437. Mor tubaist na taiplisge $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1460. Na sir fios do shaoghail shuaill $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1466. Namha dom an dan
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1481. Neimhthinn an galar e an gradh $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1490. Ni bas ach deaghailt re Dia $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1523. Ni fhuil an t-eag mar a theist
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1544. Ni mhair sean do gnath $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1552. Ni taobhtha dhamhsa riom fein $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1591. Olc mo thuras sonn o Lundain $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1594. Om sgeol ar ardmhaigh Fail ni chodlaim •
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1599. Orphe-us og ainm Eoghain $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1610. Peacthach ar siol ‘n-ar sluaghaibh $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1668. Saoghal so nach saoghal damh $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1676. Saothrach bocht an domhan-so $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1679. Se hoidhche dhamh-sa san dun $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1697. Sgeal beag agam ar na mnaibh
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1720. Slan don droing da ndiongnainn dan $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1731. Sloinnem cro clainne Domhnaill $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1770. Tainig an trathnona $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1789. Tar isteach a dhreolain bhig
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1813. Tearc agam adhbhar gaire
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1825. Tiar tainig tus na seanma $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1843. Tosach feile fairsinge $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1858. Tri gartha chuala go minig (?)
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1860. Tri gluine geinealach De $
1863. Tri rabhtha ren mbas $ [al. Is mor do ghensa i bhfear
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1884. Truagh do bheatha a bhean a-reir $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1898. Truagh truagh an mhuc
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1915. Tugas gradh don fhuath $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1917. Tugas roghradh do mhnaoi fir
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1928. Tuirseach sin a mhacaoimh mna $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1931. Tus na heagna omhan De $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1947. Uch a Dhe, uchan aniugh $
1948. Uch is mise an giolla mor $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $