Area: 10. Elsewhere

60 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1154. Is follus a mhic Daire $
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1224. Lughaidh Tadhg is Torna $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1376. Mo bheannacht leat a sgribhinn •
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1419. Mor do gheallsam uain $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1591. Olc mo thuras sonn o Lundain $
1594. Om sgeol ar ardmhaigh Fail ni chodlaim •
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $