Motif: 101. patron’s irresistible attractions for women

113 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
390. Cara agus easgara in fhearg $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
505. Coir failte re fer do sgeil $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
637. Deacair innreamh na hoige $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
712. Dion tire da thighearna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
879. Fada cuirthear clu deise $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1299. Maith an companach an dan $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $