Motif: 103. Negative comparison: patron single exception to general condemnation.

21 entries matched

66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
306. Bean fhoireas in ealadha $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
770. Do horadh ainm an einigh $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$