Manuscript: 1058. Maynooth M1 1818

12 entries matched

105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
754. Do chuala fein fada o shoin $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn