Motif: 111. Poet invoking blessing or prosperity (immunity of attack for house, recovery from illness for patron)

106 entries matched

64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
84. A hogaibh eirgheas fine $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
103. A mhic gur meala t’arma $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
974. Fuaramur gach ni is olc linn $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1362. Mise sair co hUa Suanaig $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1716. Slan ‘ma do phosadh a Dhomhnaill Mhegnosa •
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •