Motif: 118. Education of poets: references to bardic schools, ollamh’s retinue of student poets, the darkened hut for composition, the memorising and criticism of poetry.

64 entries matched

20. A bheith i mbrataibh (al. ‘mbeartaibh’) loma $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
150. A-nois molfam MagUidhir $
215. An gcluine me a mhic Daire $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
513. Comhardadh cionnas is coir $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
923. Feadha in oghaim aithnidh damh $
946. Fogas orchra don eigse $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $