Manuscript: 1180. R.I.A. no. 72 (3 / B / 14) 1826

26 entries matched

129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
170. Ag so chugad a Chormaic $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $