Motif: 119. Allusions to the reading and/or writing of poetry

29 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
355. Briseadh riaghla romholta $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
719. Dlighidh coire cnaimh $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
811. Duanaire na sracaire $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •