Manuscript: 1199. R.I.A. 125 (23 / E / 14) 1846

11 entries matched

803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
946. Fogas orchra don eigse $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $