Poet CName: 1206. Identified only by Surname

98 entries matched

30. A cholann chugat an bas $
58. A Eamoinn an agad fein $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
113. A naoi bheag neartmhar
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
285. Beag gach peannaid go bas De $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
699. Diol molta maor tighearna $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
769. Do ghradh fir ataim a bpein
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
896. Fada o cheile clann fPilib $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1018. Gabh mo theagasg a mhic/ al.Na threig mo theagasg
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1299. Maith an companach an dan $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1462. Na treig mo theagasg a mhic $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1478. Neart Banbha ‘ga barunaibh
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1525. Ni gloire go grein as Neamh [al. ‘acht ar Neamh’] $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1678. Sdiuir gach maitheasa gradh De $
1685. Seacht n-oircheannadh Ifrinn fhuair $
1688. Seacht soighde an ghiolla nach coir $ [Na threig mo...
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1887. Truagh do thurus a dhuine $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1919. Tuig a dhuine do dhail fein $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $