Motif: 123. Poet’s privileges: first drink at the banquet etc.

16 entries matched

209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
226. An tu m’aithne, a fhalluing donn? $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $