Motif: 130. Poet-patron relationship: pact or contract of friendship, poet feasting at patron’s shoulder, fostered with patron, sharing patron’s bed

111 entries matched

23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
99. A Mharta ceanglam connradh $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
259. As fein braittear (an) companach $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
390. Cara agus easgara in fhearg $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
505. Coir failte re fer do sgeil $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
745. Do cheinneochainn comann Goill
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
804. Dorn idir dhan is dasacht $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
843. Eisd re seanchas Siol gColla
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1461. Na treig a Thomais mise $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $