Motif: 135. Attacks on poets: poet banished, plundered, fined (see also persecution by English)

31 entries matched

106. A Mhor cuimnigh an cumann $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
640. Deacair tagra re treisi $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
822. Each gan aradhain an fhearg $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $