Period: 14. Early 13th C

54 entries matched

46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
71. A fhir na suidh ar in sith $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
268. Ata sund rulla na righ $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain�) $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
375. Buime trir mathair Mhic De $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $