Poet CName: 1415. Donnchadh

147 entries matched

2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
53. A dhuine cuimhnigh ar do chriocha deidhgnadha $
54. A dhuine feach ar an uaigh $
63. A fhir eadmhair ‘ga mbi bean $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
87. A Iosa Criost cred an toil $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
114. A naomhMuire a mhathair De $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
120. A shagart na haonphoige $ [al. na hamhsóige] $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
222. An te riaradh le beagan
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
250. Ar mhaithibh is olc th’aithne
260. Ata amhghar fa na mnaibh [al. Ata adhbhar... $
268. Ata sund rulla na righ $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
375. Buime trir mathair Mhic De $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
497. Cnu chroidhe mo chnis aluinn $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
512. Colla na maidne mairg do-ni 1q $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
566. Cuig cais as mho re Moire $
567. Cuig cais ina raibh Muire mhor $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
593. Da dtuige cach cor an domhain $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
601. Da mbeithea ar neamh na naoi/ al. Do mheallais $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
733. Do bhas fein isa’ Choimdhe $
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1039. Gar dot uaill claochlodh a chuirp/al. Iarr dot uaill
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1147. Is aibhseach mo locht foraoir $
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1166. Is truagh mar ata mo cholann chriadh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1244. Mairg bean nach bi ag aonshagart
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1331. Mar adubhairt Colum Cille caidh $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1425. Mor idir na malartaibh
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1462. Na treig mo theagasg a mhic $
1464. Nach uathbhas ort a cholann chriadh mar taoi •
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1473. Nar budh lia aingeal i bhflaitheas faoi laimh $
1475. Nara slan iomraigh don oige $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1678. Sdiuir gach maitheasa gradh De $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1688. Seacht soighde an ghiolla nach coir $ [Na threig mo...
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1699. Sgeal doiligh ar Mhuire mhoir [al.(Is)Truagh a Dhia ..$
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1714. Sir go luath liaigh h’anma $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1797. Teach dubh aithristear ann duinn $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1860. Tri gluine geinealach De $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1907. Tugadh chugadsa a chroch / Marthain duit a Chroch
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1948. Uch is mise an giolla mor $
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $