Motif: 146. Poet incites patron to battle

28 entries matched

185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
822. Each gan aradhain an fhearg $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $