Poet CName: 1481. Fearghal

77 entries matched

254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
355. Briseadh riaghla romholta $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $