Motif: 150. Patron’s prowess in war: his foot immoveable in battle, the strength of his hand in hurling spears, skill at repelling attacking missiles, first to the breach in the battle, enemies avoid confronting him in the breach (bearnas, áth); his cruelty to his

246 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
204. An Brian-sa aige sboradh a ghreugh air Ghaillf- $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
712. Dion tire da thighearna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
869. Fada an raithei-se romhainn $
879. Fada cuirthear clu deise $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
903. Fada re huaisle clann Chein $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1058. Geall].......Francaigh $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1152. Is e Tadhg tig anair $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1414. Mor antrom inse Banbha
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1425. Mor idir na malartaibh
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1764. Tadhg triath os chach $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $