Motif: 152. Harrying: burning houses, cutting down orchards, destroying crops

46 entries matched

246. Aonta deisi a din Laighin $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain�) $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
781. Do ni clu ait oighreachta $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1764. Tadhg triath os chach $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $