Motif: 155. A house-burning: to kill a specific enemy inside

5 entries matched

73. A fhir tainig re tasg mBriain $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $