Poet CName: 1656. Maoilsheachlainn

20 entries matched

264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
822. Each gan aradhain an fhearg $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1770. Tainig an trathnona $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1946. Uasal fearontas Fearghail $