Motif: 166. Foreign conquest of Ireland: foreigners sharing out lands, physical appearance of Ireland changed as result of foreign conquest; paying tribute to foreigners

141 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
7. A Bhanbha is truagh do chor $
21. A bhraige ta i dTor London $
58. A Eamoinn an agad fein $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
135. A theachtaire theid budh dheas $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
356. Bronach fuireann chriche Cuinn $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
745. Do cheinneochainn comann Goill
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
787. Do roinneadh righe Connacht $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1154. Is follus a mhic Daire $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1390. Mo thruaighe mar ta Eire $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1414. Mor antrom inse Banbha
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1594. Om sgeol ar ardmhaigh Fail ni chodlaim •
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1720. Slan don droing da ndiongnainn dan $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $