Poet CName: 1669. Muireadhach

21 entries matched

46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $