Motif: 170. The possibility of cooperation between native Irish or Gaels and (some) Anglo-Irish or Galls

75 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
58. A Eamoinn an agad fein $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
103. A mhic gur meala t’arma $
153. A-nois trath in charadraidh $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
174. Aigneadh m’fhir chomtha chridhe
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
371. Buan go sona Sir Seamus $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1414. Mor antrom inse Banbha
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1751. T’aire riot a ri Doire $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $