Poet CName: 1749. Tadhg

190 entries matched

19. A bhean og, on a bhean og $
39. A chroch De deana mo leigheas $
55. A dhuine labhras an laoidh $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
92. A lucht chumas breag san dan $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
128. A shlait leabhair na ccioch mblaith $/Dar mo laimh a rio
133. A theachtaire theid ar sliabh $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
181. Aire don teud sin fut 1q $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
266. Ata gradh nach admhuim orm $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
291. Beag nach tainig mo thearma $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
320. Bearad breith na himreasna $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
381. Cach gan anacal eg Seon
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
507. Coir foighide re feirg nDe $
513. Comhardadh cionnas is coir $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
522. Corrach do chodlas a-reir $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
569. Cuig Mumhain i Mumhain mhoir•
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
624. Daoine saora siol Colla $
627. Dar mo laimh a rioghan og $ see A shlait leabhair...$
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
758. Do chu]adar fir Chruachna fa cheo re daimh
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
869. Fada an raithei-se romhainn $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
924. Fear dana ag deanamh dana [al. ‘ag gabhail dain’] $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1484. Ni abram nach n-iosainn im
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1755. Ta coir agamsa, druidim le Dia dha reir
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $