Poet CName: 1780. Uilliam

23 entries matched

175. Ailim an triur $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $