Motif: 188. hostages

93 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
624. Daoine saora siol Colla $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
790. Do thogh Eire fear faire $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
873. Fada ataim gan bogha $
879. Fada cuirthear clu deise $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1058. Geall].......Francaigh $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $