Motif: 206. General grief for patron; stricken wives of other husbands weep for him.

128 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
694. Diogha gach beatha in bron $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
904. Fada re hurchoid Eire $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $