Motif: 219. Use of imagery to describe God or Christ: as king, judge, physician, lamb, salmon, shield, creditor, plunderer, slave

67 entries matched

36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
49. A dhuine chaitheas corp De $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
163. Aderar easbacc... $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
177. Ailim mo Dhia $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
322. Beart chais cogadh tighearna $
368. Buaine na beatha bas De $
375. Buime trir mathair Mhic De $
416. Ceithre croinn croch De $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
629. Deacair aighneas earca riogh $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
721. Dlighidh iasacht a iodhlacudh $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
980. Fuaras mian on fuaras mian $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1164. Is romhaith mo leaghasa
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1860. Tri gluine geinealach De $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $