Period: 22. Late 15th C

111 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
120. A shagart na haonphoige $ [al. na hamhsóige] $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
175. Ailim an triur $
177. Ailim mo Dhia $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
265. Ata fleasgach ar mo thi
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
337. Binn labhras leabhar Muire
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
381. Cach gan anacal eg Seon
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
416. Ceithre croinn croch De $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
547. Cread i an long-sa ar Loch Inse? $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
694. Diogha gach beatha in bron $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
811. Duanaire na sracaire $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
854. Eistidh a lucht an tighese
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
873. Fada ataim gan bogha $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
883. Fada dhomh an laighese $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1102. Innis duinn a chrupan
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1159. Is mairg dan galar an gradh $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1164. Is romhaith mo leaghasa
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1437. Mor tubaist na taiplisge $
1466. Namha dom an dan
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1697. Sgeal beag agam ar na mnaibh
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $