Motif: 225. Imagery to describe forgiveness/absolution: washing in well of penitence

4 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1760. Tabhraidh onoir don aoine $