Patron CName: 2298. Pádraig

8 entries matched

487. Cionta na colla is cuis truaighe $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $