Motif: 230. Mary’s role in Man’s salvation: God at once Son and husband of Mary; poet under Mary’s protection; the undeserving are forgiven by Mary’s intercession; contrast between Mary and Eve

120 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
10. A bhean do bhi san Bheithil $
97. A Mhaighdean bhuidh nar mhuscail m’fhadch •
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
177. Ailim mo Dhia $
202. An bean phairte pais Isa $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
267. Ata sinn ar slighidh $
285. Beag gach peannaid go bas De $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
322. Beart chais cogadh tighearna $
340. Blath an mhachuire Muire $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
368. Buaine na beatha bas De $
375. Buime trir mathair Mhic De $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
397. Ceangal sodenta siogh De
416. Ceithre croinn croch De $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
629. Deacair aighneas earca riogh $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
654. Deanam cionntughadh na colla $
674. Dia do bheatha a Mhathair De $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
886. Fada go tuighim mo theach $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
919. Feach do dheireadh a dhuine $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1023. Gabhaim bealach go dun De $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1170. Ithir gras do ghein Dia $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1593. Olc tuigtear tioghluichte De $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $