Motif: 232. Christ’s Crucifixion: The pains Christ suffered, His five wounds; Christ established himself in kingship by shedding blood (His own); responsibility of the human race for His suffering means Crucifixion aggravates (rather than atoning for) their guilt

123 entries matched

69. A fhir luigheas ina leabuidh $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
163. Aderar easbacc... $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
177. Ailim mo Dhia $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
202. An bean phairte pais Isa $
233. Annamh ri ag roinn tighearnais $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
267. Ata sinn ar slighidh $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
285. Beag gach peannaid go bas De $
291. Beag nach tainig mo thearma $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
322. Beart chais cogadh tighearna $
340. Blath an mhachuire Muire $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
368. Buaine na beatha bas De $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
388. Caoineam a chuirp Dia na ndul $
416. Ceithre croinn croch De $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
629. Deacair aighneas earca riogh $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
699. Diol molta maor tighearna $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
814. Duine do-chuaidh do ccur sil $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
886. Fada go tuighim mo theach $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
974. Fuaramur gach ni is olc linn $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1248. Mairg chaomhnas a cholann $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1593. Olc tuigtear tioghluichte De $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1683. Seacht mbriathra an Choimdeadh $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1860. Tri gluine geinealach De $
1882. Truagh bhar gcor a cholann criadh $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1931. Tus na heagna omhan De $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $