Patron CName: 2328. Seaán, Seán, Seon, John

32 entries matched

84. A hogaibh eirgheas fine $
103. A mhic gur meala t’arma $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
381. Cach gan anacal eg Seon
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1414. Mor antrom inse Banbha
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $