Patron CName: 2332. Séamus, James

19 entries matched

239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
371. Buan go sona Sir Seamus $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •