Poet SName: 2425. Identified by Christian name only

70 entries matched

26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
92. A lucht chumas breag san dan $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
210. An da chloich-sa d’A naomhchrois $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
227. An tu thainig go Tadhg Dall $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
268. Ata sund rulla na righ $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
394. Cathal cosgrach anois (aceph.) $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
873. Fada ataim gan bogha $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1271. Mairg do ni uaill as oige $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1676. Saothrach bocht an domhan-so $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1913. Tugais dam a Dhe nimi