Poet SName: 2484. Mac-an-Bhaird

190 entries matched

10. A bhean do bhi san Bheithil $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
48. A dhuin thios ata it éanar $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
623. Dana an turas trialltar sonn $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
735. Do bhearam seal re saobhnos $
754. Do chuala fein fada o shoin $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
971. Fuar leam longphort mo charad $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1419. Mor do gheallsam uain $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1605. Padraig ag beannacht Banbha
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1791. Tarla leonadh don leith thuaidh
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1928. Tuirseach sin a mhacaoimh mna $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $