Period: 25. Late 16th C

456 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
8. A bhean chridhe chompanta $
11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
18. A bhean na lurgan luime $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
31. A cholann do-chim gan cheann $
47. A dhoruis crin a’ disgan $
48. A dhuin thios ata it éanar $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
102. A mhic Dhubhghaill gherreanaigh $
103. A mhic gur meala t’arma $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
114. A naomhMuire a mhathair De $
132. A theachtaire theid a-nonn $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
150. A-nois molfam MagUidhir $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
170. Ag so chugad a Chormaic $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
259. As fein braittear (an) companach $
263. Ata cas comhairle im cheann $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
306. Bean fhoireas in ealadha $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
355. Briseadh riaghla romholta $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
390. Cara agus easgara in fhearg $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
624. Daoine saora siol Colla $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
640. Deacair tagra re treisi $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
790. Do thogh Eire fear faire $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
879. Fada cuirthear clu deise $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
903. Fada re huaisle clann Chein $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1058. Geall].......Francaigh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1327. Mana beth cruaide croidhe
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1481. Neimhthinn an galar e an gradh $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1637. Rob ionann greim gebhas sin/Mor ata ar theagasg
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1679. Se hoidhche dhamh-sa san dun $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1824. Thig don righ rath go bhfiadhain/ Mor ata ar theagasg
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1882. Truagh bhar gcor a cholann criadh $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $