Period: 27. Mid 17th C

194 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
19. A bhean og, on a bhean og $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
53. A dhuine cuimhnigh ar do chriocha deidhgnadha $
58. A Eamoinn an agad fein $
63. A fhir eadmhair ‘ga mbi bean $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
131. A theachtaire ar cuairt ghluaiseas fa criochaib •
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
356. Bronach fuireann chriche Cuinn $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
371. Buan go sona Sir Seamus $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
460. Cia so bhearras an Breifne $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
505. Coir failte re fer do sgeil $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
657. Deanam fan moine so soir $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
712. Dion tire da thighearna $
754. Do chuala fein fada o shoin $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
841. Eisd aifreann an Domhnaigh go dil •
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
944. Fogas fortuin don oige $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1248. Mairg chaomhnas a cholann $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1414. Mor antrom inse Banbha
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1525. Ni gloire go grein as Neamh [al. ‘acht ar Neamh’] $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1591. Olc mo thuras sonn o Lundain $
1599. Orphe-us og ainm Eoghain $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1716. Slan ‘ma do phosadh a Dhomhnaill Mhegnosa •
1720. Slan don droing da ndiongnainn dan $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1726. Slan le sinnsearaibh Siol Tail $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1928. Tuirseach sin a mhacaoimh mna $