Period: 28. Late 17th C

69 entries matched

10. A bhean do bhi san Bheithil $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
53. A dhuine cuimhnigh ar do chriocha deidhgnadha $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
336. Bile fosga criche Fail $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
374. Buime na heigsi Art Og $
386. Caithfead urchar leat a Thaidhg 1q $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
770. Do horadh ainm an einigh $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
841. Eisd aifreann an Domhnaigh go dil •
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
971. Fuar leam longphort mo charad $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1345. Meanmach m’aislinn i gCraig Leith $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $