Poet SName: 2826. Ó Dálaigh

303 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
19. A bhean og, on a bhean og $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
30. A cholann chugat an bas $
31. A cholann do-chim gan cheann $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
53. A dhuine cuimhnigh ar do chriocha deidhgnadha $
54. A dhuine feach ar an uaigh $
63. A fhir eadmhair ‘ga mbi bean $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
84. A hogaibh eirgheas fine $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
87. A Iosa Criost cred an toil $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
114. A naomhMuire a mhathair De $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
128. A shlait leabhair na ccioch mblaith $/Dar mo laimh a rio
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
222. An te riaradh le beagan
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
252. Ar ndibirt Ghaoidheal (aceph. frag.) $
266. Ata gradh nach admhuim orm $
268. Ata sund rulla na righ $
285. Beag gach peannaid go bas De $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
375. Buime trir mathair Mhic De $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
381. Cach gan anacal eg Seon
384. Cairdeas na Muire gan bhron $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
497. Cnu chroidhe mo chnis aluinn $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
512. Colla na maidne mairg do-ni 1q $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
566. Cuig cais as mho re Moire $
567. Cuig cais ina raibh Muire mhor $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
593. Da dtuige cach cor an domhain $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
601. Da mbeithea ar neamh na naoi/ al. Do mheallais $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
627. Dar mo laimh a rioghan og $ see A shlait leabhair...$
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
699. Diol molta maor tighearna $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
733. Do bhas fein isa’ Choimdhe $
743. Do charas crios mo charad $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
769. Do ghradh fir ataim a bpein
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
784. Do nithear lionta don lion
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
923. Feadha in oghaim aithnidh damh $
932. Filidh Eireann go haointeach $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1018. Gabh mo theagasg a mhic/ al.Na threig mo theagasg
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1039. Gar dot uaill claochlodh a chuirp/al. Iarr dot uaill
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1147. Is aibhseach mo locht foraoir $
1166. Is truagh mar ata mo cholann chriadh $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1324. Malairt o bhfuilim dearach $
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1331. Mar adubhairt Colum Cille caidh $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1425. Mor idir na malartaibh
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1462. Na treig mo theagasg a mhic $
1464. Nach uathbhas ort a cholann chriadh mar taoi •
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1473. Nar budh lia aingeal i bhflaitheas faoi laimh $
1475. Nara slan iomraigh don oige $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1678. Sdiuir gach maitheasa gradh De $
1685. Seacht n-oircheannadh Ifrinn fhuair $
1688. Seacht soighde an ghiolla nach coir $ [Na threig mo...
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1699. Sgeal doiligh ar Mhuire mhoir [al.(Is)Truagh a Dhia ..$
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1714. Sir go luath liaigh h’anma $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1770. Tainig an trathnona $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1797. Teach dubh aithristear ann duinn $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1860. Tri gluine geinealach De $
1863. Tri rabhtha ren mbas $ [al. Is mor do ghensa i bhfear
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1887. Truagh do thurus a dhuine $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1907. Tugadh chugadsa a chroch / Marthain duit a Chroch
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1931. Tus na heagna omhan De $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $