Motif: 289. Use of legal terminology e.g. éaraic/ éiric, aighne, aighneas, fiadhain, athtarbha/accarrdha (interest due on loan?); árach, feithmheoir, fínné, faosamh, cairt, baránta etc.

233 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
37. A chorpain is truagh do chor $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
55. A dhuine labhras an laoidh $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
97. A Mhaighdean bhuidh nar mhuscail m’fhadch •
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
153. A-nois trath in charadraidh $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
202. An bean phairte pais Isa $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
215. An gcluine me a mhic Daire $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
267. Ata sinn ar slighidh $
268. Ata sund rulla na righ $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
274. Atam ionchora re hAodh $
280. Baintreabhach do bi roimhe (aceph) [much mutilated]
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
320. Bearad breith na himreasna $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
355. Briseadh riaghla romholta $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
368. Buaine na beatha bas De $
375. Buime trir mathair Mhic De $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
392. Cara na heigni Iosa $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
487. Cionta na colla is cuis truaighe $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
624. Daoine saora siol Colla $
629. Deacair aighneas earca riogh $
640. Deacair tagra re treisi $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
657. Deanam fan moine so soir $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
699. Diol molta maor tighearna $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
720. Dlighidh file faghail aisig $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
743. Do charas crios mo charad $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
787. Do roinneadh righe Connacht $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
869. Fada an raithei-se romhainn $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1425. Mor idir na malartaibh
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $