Motif: 299. Citation of earlier historical or literary texts by name, naming earlier poets or authors

70 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
57. A dhuine na heaslainte $
58. A Eamoinn an agad fein $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
94. A mhacaoimh dealbhas an dan $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
157. Abair riom a Eire ogh $
182. Airgialla ardmora uaisle $
268. Ata sund rulla na righ $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
784. Do nithear lionta don lion
843. Eisd re seanchas Siol gColla
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1154. Is follus a mhic Daire $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1224. Lughaidh Tadhg is Torna $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1681. Seacht bplagha ifrinn dar liom $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1843. Tosach feile fairsinge $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $