Motif: 303. Allusions to Fiannaíocht

74 entries matched

38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
91. A leine mhic Diarmada $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
236. Aoibhinn beith i mBinn Eadair, firbhinn bheith $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
321. Bearradh geoin $
336. Bile fosga criche Fail $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
750. Do chonnaic me aislingthe $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
784. Do nithear lionta don lion
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
883. Fada dhomh an laighese $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1926. Tuirseach me dod chomann-sa $