Poet SName: 3037. O hUiginn

249 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
49. A dhuine chaitheas corp De $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
132. A theachtaire theid a-nonn $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
170. Ag so chugad a Chormaic $
181. Aire don teud sin fut 1q $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
291. Beag nach tainig mo thearma $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
392. Cara na heigni Iosa $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
416. Ceithre croinn croch De $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
507. Coir foighide re feirg nDe $
513. Comhardadh cionnas is coir $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
569. Cuig Mumhain i Mumhain mhoir•
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
624. Daoine saora siol Colla $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
745. Do cheinneochainn comann Goill
758. Do chu]adar fir Chruachna fa cheo re daimh
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
787. Do roinneadh righe Connacht $
790. Do thogh Eire fear faire $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
822. Each gan aradhain an fhearg $
830. Easga an oinigh san aird toir $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
866. Fada a-deartar na deich righ $
869. Fada an raithei-se romhainn $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
924. Fear dana ag deanamh dana [al. ‘ag gabhail dain’] $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1055. Geall re hiongnuibh oirrbhert rioghdhamhna
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1484. Ni abram nach n-iosainn im
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1770. Tainig an trathnona $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $