Motif: 304. Allusions to Arthurian legends

9 entries matched

229. An tusa an bhean do bhi sonn $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $