Patron SName: 3111. Identified by Christian name only

62 entries matched

2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
24. A chailleach na foraire $
34. A chompain seachoin sinne $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
87. A Iosa Criost cred an toil $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
127. A Shlaine inghean Fhlannagain $
137. A theachtaire thig on Roimh $
155. Ab an aonaigh caraid De $
176. Ailim bairc mbraenaig $
179. Ainic mise a Mhor $
204. An Brian-sa aige sboradh a ghreugh air Ghaillf- $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
268. Ata sund rulla na righ $
277. Athraig gleas a Giolla Iosa
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain�) $
291. Beag nach tainig mo thearma $
377. Ca hainm ata ar Fearghal Og?
408. Ceathrar do bhi ar uaigh an fhir $
468. Cian o nach bhfaca an bhuidhin
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
610. Da shleigh ag Murchadh mac Fhloinn•
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
735. Do bhearam seal re saobhnos $
744. Do charas tar aon an Deirdre deaghgnuiseach•
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
922. Feach orm a inghean Eoghain $
1088. I mbrat an bhrollaigh gil-si $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1307. Maith ataoi ann sin a Neill
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1460. Na sir fios do shaoghail shuaill $
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1951. Uchan do laimh a Dhuibhghil (aceph.) $