Patron SName: 3113. Saint (identified by Christian name only)

146 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
10. A bhean do bhi san Bheithil $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
108. A Mhuire ag so me chugat $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
114. A naomhMuire a mhathair De $
163. Aderar easbacc... $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
340. Blath an mhachuire Muire $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
375. Buime trir mathair Mhic De $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
487. Cionta na colla is cuis truaighe $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
566. Cuig cais as mho re Moire $
567. Cuig cais ina raibh Muire mhor $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
674. Dia do bheatha a Mhathair De $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
699. Diol molta maor tighearna $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
743. Do charas crios mo charad $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1023. Gabhaim bealach go dun De $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1115. Iomdha fear suirghe ag San Mairghreag $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1170. Ithir gras do ghein Dia $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1362. Mise sair co hUa Suanaig $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1564. Nior fhead ... malairt do mhnaoi
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1604. Osgail romham a Pheadair $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1860. Tri gluine geinealach De $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $